انتخاب وب سایت

نکات مهم آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد

 

  • حداقل تعداد واحد درسی اخذ شده در طول یک ترم در مقطع کارشناسی ارشد 8 واحد و حداکثر آن 14 واحد می باشد.
  • طبق بخشنامه جدید غیبت در امتحان هر درس (حداکثر دو درس ) با موافقت شورای آموزشی دانشگاه به منزله حذف درس بدون استرداد شهریه می باشد.
  • اخذ دروس جبرانی برای دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آن با رشته مقطع ارشد آنان غیر مرتبط یا نیمه مرتبط می باشد ، در نیمسال اول یا دوم شروع به تحصیل دانشجو الزامی است
  • رعایت تعداد واحدهای پاس شده از سرفصل دروس هر رشته به عهده دانشجو می باشد . لذا خواهشمند است قبل از بروز هر گونه اشکال تا قبل از مرحله فراغت از تحصیل نسبت به رعایت و رفع اشکالات احتمالی اقدام فرمایید.
  • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در صورتیکه مشروطی در دو ترم متوالی یا غیر متوالی اخراج آموزشی می باشند. لذا، با توجه به دیر اعلام شدن نمره توسط برخی از اساتید در صورت شمولیت این بند سریعا به آموزش دانشگاه مراجعه نموده تا مسئولین راهکارهای قانونی آن را پیگیری نمایند.
  • چنانچه به نمره خود اعتراض دارید در قسمت تجدید نظر نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام نموده و پس از پذیرش اعتراض و تغییر نمره ار توسط استاد مربوطه به آموزش مراجعه و فرم کامپیوتری آن را دریافت و امضاء نمایید.بدیهی است فرم امضاء شده می بایستی توسط استاد تایید شده و سپس جهت تایید نهایی به شورای آموزشی ارجاع گردد.
  • رعایت سقف زمان قانونی اعتراض برگه الزامی است .این زمان یکهفته پس از تاریخ اعلام نمره می باشد.به اعتراض ها پس از تاریخ های فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • کسب معدل کل 14 قبل از اخذ درس پایان نامه الزامی بوده و دانشجویانی که بهر دلیل موفق به کسب نمره معدل کل دروس کمتر از 14 می گردند، می بایستی به آموزش دانشگاه جهت اقدامات بعدی مراجعه نمایند.
  • اخذ دروس کمبود دوره شامل ) : وصایای حضرت امام )ره( ، روش تحقیق ، کاربرد کامپیوتر(برای دانشجویانی تمامی رشته ها که در دوران کارشناسی موفق به اخذ و گذراندن دروس فوق نگردیده اند ، جهت فارغ التحصیلی الزامیست ) شایان ذکر است رشته های فنی در صورتیکه درسی با عنوان کامپیوتر را گذرانده باشند ، نیاز به اخذ درس کاربرد کامپیوتر را ندارند. در صورت وجود هر گونه تردید و ابهامی به آموزش مراجعه فرمایید(