انتخاب وب سایت

رشته :  شیمی گرایش شیمی کاربردی

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

حسام الدین بلورچی

پنج شنبه مورخ 14/8/94

9:00 صبح

دانشکده

علوم

2

مریم پورمحسنی

پنج شنبه مورخ 14/8/94

9:20 صبح

3

نوشین جاپلقی

پنج شنبه مورخ 14/8/94

9:40 صبح

4

الهام جعفری پور

پنج شنبه مورخ 14/8/94

10:00 صبح

5

مژده حاجی قاسم شربت دار

پنج شنبه مورخ 14/8/94

10:20 صبح

6

کریم درخشان کرج آباد

پنج شنبه مورخ 14/8/94

10:40 صبح

7

بهروز شعاع حسینی

پنج شنبه مورخ 14/8/94

11:00 صبح

8

الهام صنعتی

پنج شنبه مورخ 14/8/94

11:20 صبح

9

آذر عسگری پری

پنج شنبه مورخ 14/8/94

11:40 صبح

10

آذر غفاری مهدی آبادی

پنج شنبه مورخ 14/8/94

12:00 ظهر

11

محمد فرجی دانا

پنج شنبه مورخ 14/8/94

12:20 عصر

12

مصطفی مرادی

پنج شنبه مورخ 14/8/94

12:40 عصر

13

سعید مسعود نیا

پنج شنبه مورخ 14/8/94

13:00عصر

 

رشته :  شیمی گرایش شیمی فیزیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

سمیرا فردی بیرانوند

پنج شنبه مورخ 14/8/94

13:20عصر

دانشکده علوم