انتخاب وب سایت

رشته :  مهندسی برق قدرت  

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

سجاد اعظمی

شنبه مورخ 16/8/94

9:00 صبح

دانشکده

فنی 

 مهندسی

2

لیلا بشیری خوزستانی

شنبه مورخ 16/8/94

9:20 صبح

3

جمشید جدی

شنبه مورخ 16/8/94

9:40 صبح

4

ایوب حیاتپور سفلی

شنبه مورخ 16/8/94

10:00 صبح

5

رعنا حیدری

شنبه مورخ 16/8/94

10:20 صبح

6

نیما خسروی

شنبه مورخ 16/8/94

10:40 صبح

7

روح اله رستمی

شنبه مورخ 16/8/94

11:00 صبح

8

سعید سلیمانی

شنبه مورخ 16/8/94

11:20 صبح

9

مریم طالبی

شنبه مورخ 16/8/94

11:40 صبح

10

کامران عطایی

شنبه مورخ 16/8/94

12:00 ظهر

11

محمد عنبری

شنبه مورخ 16/8/94

14:00 عصر

12

سیدمرتضی فاضلی

شنبه مورخ 16/8/94

14:20عصر

13

الهام فیجانی

شنبه مورخ 16/8/94

14:40عصر

14

محمد محمدی

شنبه مورخ 16/8/94

15:00 عصر

15

اسماعیل ملک نژاد بصرا

شنبه مورخ 16/8/94

15:20 عصر

16

محمد ملکی کاکلر

شنبه مورخ 16/8/94

15:40 عصر

17

سیده نرجس موسوی

شنبه مورخ 16/8/94

16:00 عصر

18

ابوذر هاشمی

شنبه مورخ 16/8/94

16:20 عصر

19

مهدی کریمی روزبهانی

شنبه مورخ 16/8/94

16:40 عصر