انتخاب وب سایت

رشته :  مهندسی شیمی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

نسترن ایزدنیا

شنبه مورخ 16/8/94

9:00 صبح

دانشکده

فنی

مهندسی

2

صبا بابکان

شنبه مورخ 16/8/94

9:20 صبح

3

سمانه برهانی

شنبه مورخ 16/8/94

9:40 صبح

4

سعید حبیب زارع

شنبه مورخ 16/8/94

10:00 صبح

5

محمدرضا سپه وند

شنبه مورخ 16/8/94

10:20 صبح

6

علی شمالی

شنبه مورخ 16/8/94

10:40 صبح

7

امیر شمس

شنبه مورخ 16/8/94

11:00 صبح

8

محمد عظیمی کیا

شنبه مورخ 16/8/94

11:20 صبح

9

رضا عظیمی کیا

شنبه مورخ 16/8/94

11:40 صبح

10

نگار فاضلی متین

شنبه مورخ 16/8/94

12:00 ظهر

11

غلامرضا فولادی

شنبه مورخ 16/8/94

14:00 عصر

12

سیدمحمد قریشی

شنبه مورخ 16/8/94

14:20عصر

13

امیرعباس گل براری

شنبه مورخ 16/8/94

14:40عصر

14

کاظم لویمی

شنبه مورخ 16/8/94

15:00 عصر

15

حمید محمد سلیمانی

شنبه مورخ 16/8/94

15:20 عصر

16

امیر موسوی

شنبه مورخ 16/8/94

15:40 عصر

17

محمد نصیر  باغبان

شنبه مورخ 16/8/94

16:00 عصر

18

حامد نیری

شنبه مورخ 16/8/94

16:20 عصر