انتخاب وب سایت

رشته : زبان وادبیات فارسی – ادبیات غنایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

سهراب ابراهیمی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

 

 

 

 

 

 

 

 

8:30 

صبح

لغایت

12:00

ظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده

علوم

انسانی

2

علی ابوترابی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

3

شهباز اسکندری

یکشنبه  مورخ 17/8/94

4

اشرف السادات اشرفی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

5

سارا امین

یکشنبه  مورخ 17/8/94

6

رویا باورصاد جهانگیریان

یکشنبه  مورخ 17/8/94

7

میترا بخشنده فر

یکشنبه  مورخ 17/8/94

8

فاطمه بیگدلی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

9

وحیده پارسا

یکشنبه  مورخ 17/8/94

10

یعقوب پازنده میاری

یکشنبه  مورخ 17/8/94

11

پیمان پاسبان ذوقی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

12

علی اکبر پناهی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

13

قریبا تاک

یکشنبه  مورخ 17/8/94

14

حسین جعفرزاده

یکشنبه  مورخ 17/8/94

15

احمد حاجی ابراهیمی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

16

فرشته حسین زاده

یکشنبه  مورخ 17/8/94

17

مهدیه حسینی پهنه کلایی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

18

خدیجه حسینی زکریا

یکشنبه  مورخ 17/8/94

19

خدیجه حیدری ریسه

یکشنبه  مورخ 17/8/94

 

رشته : زبان وادبیات فارسی  ادبیات غنایی

 

20

رفعت خطیب

یکشنبه  مورخ 17/8/94

13:30

عصر

لغایت

17:00

عصر

دانشکده

علوم

انسانی

21

آذردخت خطیبی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

22

محبوبه دهقانی اشکذری

یکشنبه  مورخ 17/8/94

23

محمدرضا راشدی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

24

سعید رضایی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

25

علی رضا رضایی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

26

مهدی زیارت بان

یکشنبه  مورخ 17/8/94


27

یدالله ساعی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

28

مریم سلیمان پور زرنقی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

29

سیده شهناز سلیمانی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

30

سمانه سنگچولی

یکشنبه  مورخ 17/8/94

31

اعظم شجاع

دوشنبه  مورخ 18/8/94

8:30

صبح

لغایت

12:00

ظهر

دانشکده

علوم

انسانی

32

فاطمه شرفی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

33

فرزانه شمسایی پور

دوشنبه  مورخ 18/8/94

34

حسن شیرزادی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

35

صادق امرایی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

36

صنم صالحی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

37

فاطمه صدری

دوشنبه  مورخ 18/8/94

38

سیدمرتضی طالبی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

39

هما عباسی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

40

حامد عباسی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

41

سیمین عزتی فر

دوشنبه  مورخ 18/8/94

 

رشته : زبان وادبیات فارسی – ادبیات غنایی

 

42

مریم علیجانی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

8:30

صبح

لغایت

12:00

ظهر

دانشکده

علوم

انسانی

43

طیبه علیزاده

دوشنبه  مورخ 18/8/94

44

ناصر فخری طباطبایی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

45

پروانه فرضی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

46

راحله گلی شمس آبادی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

47

پروانه گندم کاری

دوشنبه  مورخ 18/8/94

48

فرزاد محمدی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

49

مهسا محمدیان

دوشنبه  مورخ 18/8/94

50

مهرداد محمودی زاده

دوشنبه  مورخ 18/8/94

13:30

عصر

لغایت

17:00

عصر

دانشکده

علوم

انسانی

51

لیلا مختاری نیا

دوشنبه  مورخ 18/8/94

52

نیره مرادی مقدم

دوشنبه  مورخ 18/8/94

53

آذر مژدگانلو

دوشنبه  مورخ 18/8/94

54

ماریه موسی نژاد

دوشنبه  مورخ 18/8/94

55

ویدا نعمتی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

56

راحله نیک جوی تبریزی

دوشنبه  مورخ 18/8/94

57

مژگان وجدانی فرد

دوشنبه  مورخ 18/8/94

58

اعظم یزدی پوران

دوشنبه  مورخ 18/8/94

59

نبی بخش کرد

دوشنبه  مورخ 18/8/94

60

زهرا کریمی

دوشنبه  مورخ 18/8/94