انتخاب وب سایت

رشته :   بیماری شناسی گیاهی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

محمد حاجی آقایی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9 صبح

دانشکده کشاورزی

2

ربابه طبسی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9:20 صبح

3

الهام لاسمی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9:40 صبح

4

سپیده کریمی زنجانی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

10:00 صبح

 

 

رشته :  محیط زیست – تنوع زیستی

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

کورش حیدرنژاد

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9 صبح

دانشکده کشاورزی

2

مصطفی زینعلی شالمایی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9:20 صبح

3

نسیبه مشیدی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9:40 صبح

4

محمد کلاته ی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

10:00 صبح

 

 

رشته :  آبیاری و زه کشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

حسن روشنی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9 صبح

دانشکده کشاورزی

2

عبداله محمدی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9:20 صبح

 

 

رشته :   علوم باغبانی – گیاهان زینتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

رضا اماره

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9 صبح

دانشکده کشاورزی

2

فریبا فرمانی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9:20 صبح

3

اسما یاراحمدی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9:40 صبح

 

 

رشته :  علوم باغبانی- گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای  

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

بهنام ارزندی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9 صبح

دانشکده کشاورزی

2

احمد اسدی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9:20 صبح

3

شهرام اعتمادیان

چهارشنبه مورخ  13/8/94

9:40 صبح

4

مریم بهرامی راد

چهارشنبه مورخ  13/8/94

10:00 صبح

5

سیدمجتبی پور رضوانی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

10:20 صبح

6

رضایه جوشقانی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

10:40 صبح

7

ابوالفضل حاجی حیدر

چهارشنبه مورخ  13/8/94

11:00 صبح

8

امیر رضایی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

11:20 صبح

9

زهرا قلیچ پور

چهارشنبه مورخ  13/8/94

11:40 صبح

10

یاور قندریز

چهارشنبه مورخ  13/8/94

12:00 ظهر

11

سمیرا منتهای درگاه

چهارشنبه مورخ  13/8/94

12:20 عصر

12

میترا میرزایی

چهارشنبه مورخ  13/8/94

12:40 عصر