انتخاب وب سایت

رشته : مهندسی عمران - سازه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

1

محمد حسن اسدی

شنبه مورخ 23/8/94

9:00 صبح

دانشکده

فنی

مهندسی

2

احسان اسمعیلی نجار

شنبه مورخ 23/8/94

9:20 صبح

3

فرشید اشرفی

شنبه مورخ 23/8/94

9:40 صبح

4

محمد مجتبی ایمانی گله

شنبه مورخ 23/8/94

10:00 صبح

5

محمد بهجتی اول

شنبه مورخ 23/8/94

10:20 صبح

6

سعید بوربور صاحب جمع

شنبه مورخ 23/8/94

10:40 صبح

7

امیر پورحسن

شنبه مورخ 23/8/94

11:00 صبح

8

حمید توانا

شنبه مورخ 23/8/94

11:20 صبح

9

رحیم جلیزی

شنبه مورخ 23/8/94

11:40 صبح

10

سعید حجتی وند

شنبه مورخ 23/8/94

12:00 ظهر

11

احمد حسن پور قادیکلایی

شنبه مورخ 23/8/94

14:00 عصر

12

علی حسنوند

شنبه مورخ 23/8/94

14:20عصر

13

سجاد حسین پور

شنبه مورخ 23/8/94

14:40عصر

14

سیدمسعود حسینی

شنبه مورخ 23/8/94

15:00 عصر

15

سید محمود حسینی

شنبه مورخ 23/8/94

15:20 عصر

16

مجید خالق صفت

شنبه مورخ 23/8/94

15:40 عصر

17

فاطمه خداداد

شنبه مورخ 23/8/94

16:00 عصر

18

مصطفی خزاعی نصیرآبادی

شنبه مورخ 23/8/94

16:20 عصر

19

آرش دادشی

شنبه مورخ 23/8/94

16:40 عصر

20

سعید ذکی گرمی

شنبه مورخ 23/8/94

17:00 عصر

21

وحید رزاقی

شنبه مورخ 23/8/94

17:20 عصر

22

حمید ربانی

شنبه مورخ 23/8/94

17:40 عصر

 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

روز مصاحبه

زمان مصاحبه

مکان مصاحبه

23

محسن  زرجو

شنبه مورخ 23/8/94

18:00 عصر

دانشکده

فنی

مهندسی

24

نادر ستوده

یک شنبه مورخ 24/8/94

9:00 صبح

25

مهدی سرابندی

یک شنبه مورخ 24/8/94

9:20 صبح

26

احمد علی سعادتمند

یک شنبه مورخ 24/8/94

9:40 صبح

27

چیا سهراب نژاد

یک شنبه مورخ 24/8/94

10:00 صبح

28

حمید شریف پور

یک شنبه مورخ 24/8/94

10:20 صبح

29

رضا طاهباز عالی

یک شنبه مورخ 24/8/94

10:40 صبح

30

فرزام علی دوست ابدی خواه

یک شنبه مورخ 24/8/94

11:00 صبح

31

عبدالوهاب غریبی لاسکی

یک شنبه مورخ 24/8/94

11:20 صبح

32

صابر فضلی ایردموسی

یک شنبه مورخ 24/8/94

11:40 صبح

33

مهدی فلاح آقاخانی

یک شنبه مورخ 24/8/94

12:00 ظهر

34

عبدالله قاسم زاده اقدم

یک شنبه مورخ 24/8/94

14:00 عصر

35

ساسان قربان اوغلی

یک شنبه مورخ 24/8/94

14:20عصر

36

اصغر قوامی لاهیج

یک شنبه مورخ 24/8/94

14:40عصر

37

ایمان گودرزی

یک شنبه مورخ 24/8/94

15:00 عصر

38

حسن لک

یک شنبه مورخ 24/8/94

15:20 عصر

39

حامد محسن زادگان

یک شنبه مورخ 24/8/94

15:40 عصر

40

روح الله موسوی

یک شنبه مورخ 24/8/94

16:00 عصر

41

سیدمهدی موسوی الیردی

یک شنبه مورخ 24/8/94

16:20 عصر

42

سیداحمد میرصادقی

یک شنبه مورخ 24/8/94

16:40 عصر

43

پرویز نجفی

یک شنبه مورخ 24/8/94

17:00 عصر

44

علی یگانه فر

یک شنبه مورخ 24/8/94

17:20 عصر

45

محسن یوسفی

یک شنبه مورخ 24/8/94

17:40 عصر

46

احسان کابوسی

یک شنبه مورخ 24/8/94

18:00 عصر